Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematy prac dyplomowych

Opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

10. Aleksandra Trubas – 2022
Wykorzystanie FRET w badaniu fuzji błon biologicznych
The use of FRET in the study of biological membrane fusion

9. Karolina Sanocka – 2021
Charakterystyka widm w zakresie średniej podczerwieni uzyskanych dla pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z moczu
Characterization of mid-infrared spectra obtained for urine-derived extracellular vesicles.

8. Julia Nizioł – 2021
Opracowanie metody oznaczania czasu życia pozytonium w mikropęcherzykach pochodzących z hodowli komórek prawidłowych beta-trzustki
The development of a method for determining ortho-positronium mean lifetime in extracellular vesicles derived from normal pancreatic beta-cell culture

7. Agnieszka Babińska – 2021
Analiza pochodnych steroli i prenoli w próbkach pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS
Analysis of sterols and prenols in samples of extracellular vesicles by TOF-SIMS mass spectrometry

6. Jakub Bojarski – 2020
Metody wirowania gradientowego do izolacji frakcji biologicznych
Gradient centrifugation methods for isolating biological fractions

5. Aleksandra Wołoszyn – 2016
Analiza profilu białkowego z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym
Analysis of protein profile of extracellular vesicles by polyacrylamide gel electrophoresis.

4. Bernadetta Pasternak – 2016
Wykorzystanie metody TRPS do pomiaru wielkości komórek nowotworowych
Using TRPS method to determine the size of cancer cells

3. Aleksandra Banasik – 2016
Analiza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowych
Analysis of the protein profile of extracellular vesicles using protein microarrays

2. Ewelina Karcz – 2016
Wpływ łącznego stosowania inhibitora MEK oraz Voreloxinu na komórki ludzkiej linii białaczkowej HL60
Combinatorial effects of MEK inhibitor and Voreloxin on human leukaemia cell line HL60

1. Patrycja Jabłońska – 2016
Optymalizacja metody izolacji mikropęcherzyków z próbek biologicznych-ultrawirowanie i filtracja hydrostatyczna
Optimization method for the izolation of extracellular vesicles from biological samples- ultracentrifugation and hydrostatic filtartion.

Opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

12. Joanna Marek – 2020
Znaczenie osobniczej podatności genetycznej w odpowiedzi limfocytów na promieniowanie X
The importance of individual genetic susceptibility in the lymphocyte response to X radiation

11. Aleksandra Kusiak – 2019
Radiowrażliwość pacjentów z rakiem jelita grubego a poziom uszkodzeń chromosonów in vivo
Radiosensitivity of patients with colorectal cancer and the level of chromoson damage in vivo

10. Katarzyna Radwan – 2019
Zastosowanie wiązek neutronowych w radioterapii
Applications of neutron beams in radiotherapy

9. Kamila Natkaniec – 2017
Testowanie przetwornika prędkości spektrometru mössbauerowskiego
Testing the velocity transducer of the Mössbauer spectrometer

8. Magdalena Miśkowiec – 2017
Wyznaczanie rozkładu pól nadsubtelnych w międzymetalicznych związkach typu CoxFe(1-x)MnP
Determination of hyperfine distribution in intermetallic compounds CoxFe(1-x)MnP

7. Karolina Rychtyk – 2017
Optymalizacja metody PCC (przedwczesnej kondensacji chromatyny) w kontekście wpływu różnych czynników na radiowrażliwość pacjentów
The optimalization of PCC method (Premature Chromosome Condensation) in context of different factors influenced radiosensitivity of patients

6. Monika Gądek – 2015
Oddziaływania nadsubtelne w nanocząstkach hematytu (Fe2O3)
Hyperfine interaction in hematite nanoparticles (Fe2O3)

5. Aleksandra Sapikowska – 2014
Analiza mössbauerowska związków żelaza w glebie sawanny z Kenii
Mössbauer analysis of iron compounds in the sand of the savanna in Kenya

4. Lidia Mazur – 2014
Spektroskopia mössbauerowska nanocząstek magnetytu (Fe3O4)
Mössbauer Spectroscopy of Magnetite Nanoparticles Fe3O4

3. Artur Możdżeń – 2013
Ruchliwość nanocząstek hematytu w stężonych roztworach sacharozy
Mobility of Hematite Nanoparticles in Water Solutions of Sucrose

2. Aleksandra Wańczyk – 2012
Przygotowanie pracowni dozymetrycznej
The arrangements of dosimetry laboratory

1. Karolina Feliksiak – 2011
Ruchy Browna nanocząstek magnetytu
Brownian motion of the magnetite nanoparticles

Opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

9. Aleksandra Andrzejowska – 2019
Hydratacja z fazy gazowej i izoterma sorpcji plechy antarktycznego grzyba zlichenizowanego Umbilicaria Antarctica
Hydration from gaseous phase and sorption isotherm for antarctic lichen Umbilicaria antarctica

8. Daniel Jakubiec – 2018
Hydratacja z i dehydratacja do fazy gazowej grzybów zlichenizowanych z pustyni Atacama
Hydration from and dehydration to the gas phase of lichens from the Atacama desert

7. Sabina Patryas – 2014
Własności hydratacyjne plechy Turgidosculum complicatulum
Thallus hydration properties of Turgidosculum complicatulum

6. Katarzyna Pieńkowska – 2014
Wpływ egzogennego białka jedwabiu oraz kolagenu na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej
Influence of exogenous white of the silk and collagen on the hydration from the gaseous phase of hair of the Caucasian race

5. Agata Ciułkowska – 2014
Wpływ inuliny oraz siarczanu sodowego eteru laurylowego na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej
Effect of inulin and sodium lauryl ether sulfate to vapor phase hydration of Caucasian hair

4. Katarzyna Korga – 2014
Obserwacja rehydratacji ze stanu kryptobiozy larwy Polypedilum vanderplanki
Observation of rehydratation Polypedilum vanderplanki larvae

3. Patrycja Delong – 2013
Badanie kinetyki hydratacji włosów ludzkich o różnej morfologii
Hydration kinetics of human hair with varying morphology

2. Malwina Kowalska – 2011
Kinetyka wstępnych faz hydratacji porostu Cetraria aculeata z antarktycznych siedlisk o intensywnym nasłonecznieniu
The hydratation of Cetraria aculeata thalli colected in maritime Antarctic from sunny sites

1. Adela Staszowska – 2011
Rehydratacja plechy porostu Cetraria aculeata z zacienionych siedlisk Antarktydy Oceanicznej
The rehydratation of Cetraria aculeata thalli collected in maritime Antarctic from shade sites

Opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

3. Agata Grabska – 2022
Oddziaływania nadsubtelne w kompleksach hemoglobiny
Hyperfine interactions in hemoglobin complexes

2. Marta Urbańska – 2021
Uszkodzenia radiacyjne w związku Fe-B indukowane promieniowaniem neutronowym
Radiation damage in Fe-B compound induced by neutron radiation

1. Jan Harężlak – 2020
Zastosowanie spektoskopii mössbauerowskiej do badań erytrocytów
Application of mössbauer spectrospocy in red blood cells analysis

Opiekun: dr Bartosz Leszczyński

3. Dominika Kułaga – 2019
Podstawy fizyczne i zastosowania biomedyczne Optycznej Koherentnej Tomografii
Physical bases and biomedical applications of Optical Coherent Tomography

2. Dominik Panek – 2018
Mikrotomografia komputerowa kości kapłonów. Analiza wpływu niedoboru hormonów płciowych na strukturę beleczkową kości
Micro-computed tomography of capones bones. Lack of sex hormones and its impact on trabecular structure of bones

1. Ewelina Szlag – 2017
Elementy biomechaniki wyskoku siatkarza atakującego na podstawie KS AGH Kraków
The elements of biomechanics of spiking in volleyball for KS AGH Kraków

Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Łątka

1. Karol Kubat – 2014
Badanie własności relaksacyjnych nowoczesnych środków kontrastowych do obrazowania magnetyczno-rezonansowego
The study of relaxation properties of modern contrast agents for magnetic resonance imaging

Opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

7. Julia Nizioł – 2023
Development of experimental conditions for measuring the ortho-positronium lifetime in extracellular vesicles obtained in vitro
Opracowanie warunków eksperymentalnych do pomiaru czasu życia orto-pozytonium w pęcherzykach pozakomórkowych uzyskanych in vitro

6. Agnieszka Babińska – 2023
Wyznaczanie parametrów czułości i swoistości testu dla czasu życia orto-Pozytonium w tkance nowotworowej raka jelita grubego
Determination of test sensitivity and specificity parameters for ortho-Positronium lifetime in the neoplastic tissue of colorectal cancer

5. Dagmara Karbowska – 2019
Analiza widm FT-IR z mikropęcherzyków osoczowych oraz syntetycznych inkubowanych z białkami osocza
Analysis of FT-IR spectra from plasma and synthetic microbubbles incubated with plasma proteins

4. Iwona Łącka – 2019
Analiza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma)
Analysis of FT-IR spectra of microvesicles from culture of tumor cell lines (melanoma)

3. Aleksandra Wołoszyn – 2019
Analiza parametrów wielkości i właściwości powierzchni mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma WM-115 i WM-266)
Analysis of the size and surface properties of microvesicles from tumor cell lines (melanoma WM-115 and WM-266)

2. Aleksandra Banasik – 2019

Optymalizacja metody sączenia molekularnego mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych z próbek biologicznych
Optimization of the molecular sieving method of extracellular microvessels from biological samples

1. Elżbieta Paszek – 2010
Wpływ nanocząsteczek tlenku cynku na integralnosć warstwy śródbłonka naczyniowego in vitro
The influence of zinc oxide nanoparticles on vessel endothelium monolayer in vitro

Opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

15. Adrian Kania-Kuc – 2019
Optymalizacja parametrów niskodawkowego CT w badaniach PET/CT z zastosowaniem 18F-FDG
The optimization of low-dose CT parameters in the PET/CT studies with used of fludeoxyglucose labeled 18F

14. Michał Świeczewski – 2017
Retrospektywna analiza kryteriów dozymetrycznych w radioterapii dynamicznymi wiązkami łukowymi
Retrospective analysis of dosimetry criteria for treatment plan verification in intensity modulated arc therapy

13. Hubert Jabłoński – 2017
Analiza stabilności kolimatora wielolistkowego akceleratora liniowego na podstawie testów kontroli jakości dostarczonych przez producenta
Evaluation of multileaf collimator performance stability, based on quality control specifications supplited by the vendor

12. Patrycja Jabłońska – 2017
Optymalizacja parametrów akwizycji oraz rekonstrukcji opracowanego fantomu do testowania dopasowania cięć tomograficznych uzyskanych technikami SPECT i CT
Optimization of acquisition and reconstruction parameters of developed phantom for the test of matching between SPECT and CT.

11. Monika Gądek – 2017
Badania zróżnicowania odpowiedzi limfocytów na promieniowanie jonizujące z wykorzystaniem metody przedwczesnej kondensacji chromosomów (PCC) i metody kometowej
Study on the differentiation of human lymphocytes responses to ionizing radiation using two methods: premature chromosome condensation (PCC) and comet assay.

10. Iwona Możdżeń – 2016
Porównanie odpowiedzi limfocytów dla różnych biomarkerów w testach PCC i MN w odpowiedzi na promieniowanie X (250 kV) i 60 MeV protony
Comparison of cells response to different biomarkers in PCC and MN tests in response to X-rays (250 kVA) and 60 MeV proton beam

9. Lidia Mazur – 2016
Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w planowaniu radioterapii dla pacjentów z endoprotezami stawu biodrowego
Evaluation of usefulness of dual-energy computed tomography in radiotherapy planning for patients with hip endoprosthesis.

8. Aleksandra Sapikowska – 2016
Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w określeniu składu mineralogicznego złogów i kamieni wewnętrznarządowych
Usefulness of dual energy computed tomography to determining the mineralogical composition of stones inside the organs.

7. Katarzyna Kaczmarczyk – 2015
Ocena przydatności tomografii wieloenergetycznej w komputerowym planowaniu leczenia pacjentów z endoprotezami
Evaluate the usefulness of a multi-energy computed tomography in treatment planning for patients with endoprostheses.

6. Artur Możdżeń – 2015
Ocena uszkodzeń cytogenetycznych techniką PCC w wersji chemicznej z użyciem pełnej krwi i izolowanych limfocytów traktowanych wiązką protonową w odniesieniu do promieniowania X
The estimation of chromosomal aberrations based on chemically induced PCC test using whole blood and isolated lymphocytes irradiated with X-rays and proton beam

5. Bartłomiej Sadowski – 2013
Analiza formuły radialnego rozkładu dawki wokół torów lekkich jonów w teorii struktury śladu
Analysis of Radial Dose Distribution formula around the path of light ions in Track Structure Theory.

4. Bartosz Kiełtyka – 2013
Weryfikacja i ocena algorytmów obliczeniowych w planowaniu leczenia w radioterapii 3D
The verification and evaluation algorithms in radiotherapy treatment planning in 3D

3. Katarzyna Gołąbek – 2013
Optymalizacja kryteriów oceny planów leczenia w radioterapii z zastosowaniem dozymetrii portalowej i analizy gamma
Optimization of the evaluation criterions for treatment planning in radiotherapy with use of portal dosimeter and gamma analysis

2. Dorota Okła – 2012
Wpływ ligandów zewnętrznych na właściwości fizyko-chemiczne żelazoporfiryn.
The influence of external ligands on the physical and chemical properties of the ironporphyrins.

1. Iwona Dylong – 2012
Dozymetria 60 MeV wiązki protonowej przy użyciu pastylkowych detektorów alaninowych
Dosimetry of 60 MeV proton beam using alanine pellet dosimeters

Opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

25. Jakub Bojarski – 2022
Zastosowanie techniki monowarstw Langmuira do modelowania błon tylakoidalnych cyjanobakterii
Application of Langmuir monolayers for modeling cyanobacterial thylakoid membranes

24. Tomasz Kowalski – 2021
Różnice siedliskowe w hydratacji z fazy gazowej dla plechy Caloplaca regalis pochodzącej z zatopionego wulkanu, Deception Island, Szetlandy Południowe
Habitat differences in gas phase hydration for the thallus of Caloplaca regalis from a submerged volcano, Deception Island, South Shetland Islands

23. Aleksandra Andrzejowska – 2021
Dynamika molekularna śladowej wody związanej w plesze Umbilicaria antarctica z Robert Island, obserwowana metodą 1H-NMR
Molecular dynamic of bound water in Antarctic lichenized fungus Umbilicaria antarctica Frey & I.M. observed by sorption isotherm and 1H - NMR

22. Daniel Jakubiec – 2020
Badania 1H-NMR hydratacji z fazy gazowej grzyba zlichenizowanego Roccellina nigricans pochodzącego z pustyni Atacama, z rejonu Chañaral
1H-NMR studies of hydratation from gaseous phase of foliose lichenized fungi: Roccellina nigricans from Atacama Desert region Chanaral

21. Agata Bogdał – 2016
Uwadnianie z fazy gazowej wybranych fosfolipidów (DOPC i POPC)
The hydration of the gaseous phase selected phospholipids (DOPC and POPC)

20. Karol Kubat – 2016
Własności hydratacyjne preparatów tadalafilu w osnowie polimeru Soluplus
The hydrating properties of tadalafil formulations in the matrix polymer Soluplus

19. Katarzyna Pieńkowska – 2016
Badanie wstępnych faz uwadniania plechy antarktycznego grzyba zlichenizowanego Caloplaca regalis
Investigation of the preliminary phases of hydration fronds Antarctic lichen Caloplaca regalis

18. Paulina Kijak – 2015
Badanie odporności na przemarzanie organizmów arktycznych Turgidosculum complicatulum i Prasiola crispa metodą 1H NMR
Freezing and drying resistance of Antarctic Turgidosculum complicatulum and Prasiola crispa as observed by 1H-NMR

17. Ewelina Baran – 2013
Badanie rehydratacji liofilizowanych błon fotosyntetycznych metodami MRJ
Study rehydration of freeze-dried photosynthetic membranes NMR methods

16. Malwina Kowalska – 2013
Badanie DNA i jego kompleksów z surfaktantami pod kątem zastosowań technicznych
Testing DNA and its complexes with surfactants for technical applications

15. Dorota Zalitacz – 2011
Badanie kinetyki hydratacji modyfikowanego DNA metodą 1H NMR

14. Małgorzata Florek-Wojciechowska – 2010
Wstępne fazy uwadniania kutikuli stawonogów badane metodą MRJ oraz izotermy sorpcyjnej
The initial stages of hydration of arthropod cuticle observed by NMR and sorption isotherm

13. Piotr Nowak – 2009
Mechanizmy odporności na zamarzanie porostu Cetraria aculeata badane magnetyczną relaksacją jądrową dla protonów

12. Jakub Czak – 2008
Badanie wstępnych faz rehydratacji DNA metodami krzywej sorpcyjnej oraz protonowego rezonansu magnetycznego
Deep dehydration of DNA observed by sorption isotherm and proton NMR

11. Paulina Jastrzębska – 2007
Badanie uwadniania porostów antarktycznych z fazy gazowej
Gaseous phase hydration of antarctic lichens

10. Justyna Jamróz – 2007
Badanie rehydratacji liofilizatu DGDG z fazy gazowej
The rehydration of freeze-dried DGDG performed from the gaseous phase

9. Łukasz Pater – 2006
Badanie uwadniania u ekstremofilnych porostów antarktycznych z fazy gazowej
The hydration from gaseous phase of extremophylic antarctic lichens

8. Kamila Brzyska-Maciąg – 2005
Badanie mechanizmów adaptacji do warunków stresowych w tkankach  roślinnych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

7. Magdalena Pytel (Bacior) – 2005
Badanie granic dehydratacji porostu antarktycznego Umbilicaria aprina
Investigation the limits of dehydratation in antarctic lichen Umbilicaria aprina

6. Aleksandra Pietrzyk (Orzechowska) – 2004
Mechanizmy odporności na wysuszenie w poroście antarktycznym Usnea antarctica

5. Agnieszka Ligęzowska – 2003
Badanie granic dehydratacji układu żywego

4. Maciej Krzystyniak – 1996
Badanie wiązania wody w komórkach sinic metodą magnetycznej relaksacji jądrowej

3. Stefan Gaździński – 1995
Badanie roślin pustynnych metodami magnetycznej relaksacji jądrowej

2. Justyna Kozub – 1995
Badanie wody związanej w muszlach skójki i szczeżui metodą magnetycznej relaksacji jądrowej

1. Jacek Nizioł – 1993
Badania układów biologicznych o niskim stopniu uwodnienia metodą MRJ

Opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

3. Paulina Hrywniak – 2021
Badania suplementów diety zawierających żelazo metodą spektroskopii mössbauerowskiej
Investigation of iron-containing dietary supplements by Mössbauer spectroscopy

2. Sabina Rachwalska – 2020
Badanie wpływu promieniowania neutronowego na przeżywalność wybranych linii komórkowych czerniaka pod kątem terapii BNCT
Study of the influence of neutron radiation on the survival of selected melanoma cell lines for BNCT

1. Nadzeya Sivukha – 2015
Mapowanie układów biologicznych metodą mikrospektroskopii FTIR
Mapping of biological systems using FTIR microspectroscopy

Opiekun: dr Bartosz Leszczyński

3. Dominik Panek – 2020
Akumulacja metali cieżkich w organizmach żywych
Accumulation of heavy metals in living organisms

2. Ewelina Szlag – 2019
Biomechaniczny model wyskoku do ataku siatkarza wykonującego atak maksymalizujący zasięg wyskoku
Biomechanical model of a volleyball spiker performing a spike maximizing the range of the jump

1. Oliwia Czarnik – 2019
Mikrotomografia komputerowa z wykorzystaniem dwóch energii do badań biomedycznych
Dual-Energy Microcomputed Tomography for biomedical research

Opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

 1. Anna Drożdż
  Characterization and synthesis of drug carriers based on artificial exosomes dedicated to treatment of the microangiopathic complications of diabetes

 2. Martyna Durak-Kozica
  Izolacja subpopulacji mikropęcherzyków o różnych właściwościach biologicznych z hodowli komórek śródbłonka

 3. Agnieszka Kamińska
  Molecular characteristics of platelet and urinary extracellular vesicles and their possible applications in nanomedicine

 4. Hanieh Karimi
  Characterization of melanoma cell spheroids by means of imaging techniques and positron annihilation lifetime spectroscopy

 5. Ewelina Kubicz
  Biomedical applications of Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy: nanostructural characterization of normal and cancer cells and tissues

 6. Sonia Wróbel
  Analiza korelacji kanonicznej danych pozyskanych z mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych ludzkiego czerniaka skóry oraz jej potencjalne zastosowanie w odkrywaniu biomarkerów

Opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

 1. Magdalena Bacior
  Badanie granic dehydratacji porostów antarktycznych

 2. Piotr Nowak
  Badanie molekularnych mechanizmów odporności na przemarzanie i wysuszanie u krzaczkowatych grzybów zlichenizowanych

 3. Jan Kobierski
  Badanie hydratacji polimerów przewodzących na bazie kompleksów DNA-surfaktant

 4. Małgorzata Florek-Wojciechowska
  Właściwości strukturalne i funkcjonalne kutikuli Coleoptera

 5. Dorota Zalitacz
  Badania hydratacji ludzkich tkanek keratynowych

 6. Ewelina Baran
  Rehydratacja anhydrobiotycznych larw ochotki afrykańskiej: Polypedilum vanderplanki Hinton, 1951 ex situ (Diptera: Chironomidae)

 7. Karol Kubat
  Zachowanie śladowej wody związanej w układach farmaceutycznych i żywych organizmach anhydrobiotycznych

 8. Agata Bogdał
  Klasyfikacja resztkowej wody związanej w rehydratowanych liofilizatach fosfolipidów DPPC, POPC i DOPC

 9. Paulina Kijak
  Badanie molekularnych mechanizmów odporności na przemarzanie i wysuszanie antarktycznego grzyba zlichenizowanego Usnea aurantiaco-atra

Opiekun: prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

 1. Małgorzata Korbas
  Gal jako czynnik modulujący proces mineralizacji kości

 2. Sylwia Orzechowska
  Fizykochemiczna charakterystyka mineralizacji struktur kolagenowych

Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Łątka

 1. Konrad Skórkiewicz
  Selection of Q.Clear image reconstruction parameters for small lesions with the pathological uptake of 68 Ga-labeled somatostatin analogues

Opiekun: dr hab. Roman Pędrys

 1. Bartosz Leszczyński
  Optymalizacja procedur badawczych w biomedycznych zastosowaniach mikrotomografii komputerowej

 2. Magdalena Marzec
  Analiza profili lipidowych wybranych układów biologicznych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS

Opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

 1. Bartosz Kiełtyka
  Weryfikacja zaplanowanej dawki promieniowania jonizującego na granicy ośrodków tkanka-endoproteza stawu biodrowego podczas radioterapii