Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Alumni

dr Karol Kubat ORCiD logo

currently: Department of Medical Physics

doctoral thesis (2022): Zachowanie śladowej wody związanej w układach farmaceutycznych i żywych organizmach anhydrobiotycznych; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
master thesis (2016): Własności hydratacyjne preparatów tadalafilu w osnowie polimeru Soluplus; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
bachelor thesis (2014): Badanie własności relaksacyjnych nowoczesnych środków kontrastowych do obrazowania magnetyczno-rezonansowego; advisor: prof. dr hab. Kazimierz Łątka, dr Władysław Węglarz

dr Hanieh Karimi ORCiD logo

currently: postdoc at University of Missouri, Columbia

doctoral thesis (2022): Characterization of melanoma cell spheroids by means of imaging techniques and positron annihilation lifetime spectroscopy; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. dr hab. Paweł Moskal

dr Sonia Wróbel ORCiD logo

currently: NaturalAntibody S.A.

doctoral thesis (2021): Analiza korelacji kanonicznej danych pozyskanych z mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych ludzkiego czerniaka skóry oraz jej potencjalne zastosowanie w odkrywaniu biomarkerów; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień, dr hab. Monika Piwowar

dr inż. Anna Drożdż ORCiD logo

currently: postdoc at Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

doctoral thesis (2021): Characterization and synthesis of drug carriers based on artificial exosomes dedicated to treatment of the microangiopathic complications of diabetes; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

dr Bartosz Kiełtyka

currently: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

doctoral thesis (2021): Weryfikacja zaplanowanej dawki promieniowania jonizującego na granicy ośrodków tkanka-endoproteza stawu biodrowego podczas radioterapii; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek
master thesis (2013): Weryfikacja i ocena algorytmów obliczeniowych w planowaniu leczenia w radioterapii 3D; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek, dr Kamil Kisielewicz

dr Martyna Durak-Kozica ORCiD logo

doctoral thesis (2021): Izolacja subpopulacji mikropęcherzyków o różnych właściwościach biologicznych z hodowli komórek śródbłonka; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

dr Ewelina Kubicz-Staszkiewicz ORCiD logo

currently: Department of Medical Physics

doctoral thesis (2020): Biomedical applications of Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy: nanostructural characterization of normal and cancer cells and tissues; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. dr hab. Paweł Moskal

dr inż. Ewelina Baran ORCiD logo

currently: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

doctoral thesis (2019): Rehydratacja anhydrobiotycznych larw ochotki afrykańskiej: Polypedilum vanderplanki Hinton, 1951 ex situ (Diptera: Chironomidae); advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk, dr hab. Stanisław Knutelski
master thesis (2013): Badanie rehydratacji liofilizowanych błon fotosyntetycznych metodami MRJ; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

dr inż. Agnieszka Kamińska ORCiD logo

currently:  Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS

doctoral thesis (2019): Molecular characteristics of platelet and urinary extracellular vesicles and their possible applications in nanomedicine; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

dr Sylwia Orzechowska ORCiD logo

currently: Wydział Chemii UJ

doctoral thesis (2018): Fizykochemiczna charakterystyka mineralizacji struktur kolagenowych; advisor: prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

dr inż. Dorota Kantor (Zalitacz) ORCiD logo

currently: Wydział Lekarski UJ

doctoral thesis (2018): Badania hydratacji ludzkich tkanek keratynowych; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
master thesis (2011): Badanie kinetyki hydratacji modyfikowanego DNA metodą 1H NMR; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

dr inż. Magdalena Marzec ORCiD logo

currently: Department of Medical Physics

doctoral thesis (2018): Analiza profili lipidowych wybranych układów biologicznych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS; advisor: dr hab. Roman Pędrys, dr hab. Dorota Wojtysiak

dr Małgorzata Florek-Wojciechowska ORCiD logo

currently: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

doctoral thesis (2016): Właściwości strukturalne i funkcjonalne kutikuli Coleoptera; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk, dr hab. Stanisław Knutelski
master thesis (2010): Wstępne fazy uwadniania kutikuli stawonogów badane metodą MRJ oraz izotermy sorpcyjnej; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

dr Bartosz Leszczyński ORCiD logo

currently: Department of Medical Physics

doctoral thesis (2016): Optymalizacja procedur badawczych w biomedycznych zastosowaniach mikrotomografii komputerowej; advisor: dr hab. Roman Pędrys

dr Lech Skórski

doctoral thesis (2015): Zastosowanie metod relaksacyjnych NMR do badania procesów w układach biologicznych; advisor: dr hab. Barbara Blicharska

Jakub Bojarski

master thesis (2022): Zastosowanie techniki monowarstw Langmuira do modelowania błon tylakoidalnych cyjanobakterii; advisor: dr hab. Marcin Broniatowski, prof. UJ, prof. dr hab. Hubert Harańczyk
bachelor thesis (2020): Metody wirowania gradientowego do izolacji frakcji biologicznych; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Tomasz Kowalski

master thesis (2021): Różnice siedliskowe w hydratacji z fazy gazowej dla plechy Caloplaca regalis pochodzącej z zatopionego wulkanu, Deception Island, Szetlandy Południowe; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Paulina Hrywniak

master thesis (2021): Badania suplementów diety zawierających żelazo metodą spektroskopii mössbauerowskiej; advisor: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Sabina Rachwalska

master thesis (2020): Badanie wpływu promieniowania neutronowego na przeżywalność wybranych linii komórkowych czerniaka pod kątem terapii BNCT; advisor: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Dagmara Karbowska

master thesis (2019): Analiza widm FT-IR z mikropęcherzyków osoczowych oraz syntetycznych inkubowanych z białkami osocza; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Iwona Łącka

master thesis (2019): Analiza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma); advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Aleksandra Wołoszyn

master thesis (2019): Analiza parametrów wielkości i właściwości powierzchni mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma WM-115 i WM-266); advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień
bachelor thesis (2016): Analiza profilu białkowego z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Aleksandra Banasik

master thesis (2019): Optymalizacja metody sączenia molekularnego mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych z próbek biologicznych; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień
bachelor thesis (2016): Analiza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowych; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Adrian Kania-Kuc

master thesis (2019): Optymalizacja parametrów niskodawkowego CT w badaniach PET/CT z zastosowaniem 18F-FDG; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Ewelina Szlag

master thesis (2019): Biomechaniczny model wyskoku do ataku siatkarza wykonującego atak maksymalizujący zasięg wyskoku; advisor: dr Bartosz Leszczyński
bachelor thesis (2017): Elementy biomechaniki wyskoku siatkarza atakującego na podstawie KS AGH Kraków; advisor: dr Bartosz Leszczyński

Oliwia Czarnik

master thesis (2019): Mikrotomografia komputerowa z wykorzystaniem dwóch energii do badań biomedycznych; advisor: dr Bartosz Leszczyński

Michał Świeczewski

master thesis (2017): Retrospektywna analiza kryteriów dozymetrycznych w radioterapii dynamicznymi wiązkami łukowymi; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Hubert Jabłoński

master thesis (2017): Analiza stabilności kolimatora wielolistkowego akceleratora liniowego na podstawie testów kontroli jakości dostarczonych przez producenta; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Patrycja Jabłońska

master thesis (2017): Optymalizacja parametrów akwizycji oraz rekonstrukcji opracowanego fantomu do testowania dopasowania cięć tomograficznych uzyskanych technikami SPECT i CT; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek
bachelor thesis (2016): Optymalizacja metody izolacji mikropęcherzyków z próbek biologicznych-ultrawirowanie i filtracja hydrostatyczna; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Monika Gądek

master thesis (2017): Badania zróżnicowania odpowiedzi limfocytów na promieniowanie jonizujące z wykorzystaniem metody przedwczesnej kondensacji chromosomów (PCC) i metody kometowej; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek
bachelor thesis (2015): Oddziaływania nadsubtelne w nanocząstkach hematytu (Fe2O3); advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Iwona Możdżeń

master thesis (2016): Porównanie odpowiedzi limfocytów dla różnych biomarkerów w testach PCC i MN w odpowiedzi na promieniowanie X (250 kV) i 60 MeV protony; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Lidia Mazur

master thesis (2016): Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w planowaniu radioterapii dla pacjentów z endoprotezami stawu biodrowego; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek
bachelor thesis (2014): Spektroskopia mössbauerowska nanocząstek magnetytu (Fe3O4); advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Aleksandra Sapikowska

master thesis (2016): Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w określeniu składu mineralogicznego złogów i kamieni wewnętrznarządowych; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek
bachelor thesis (2014): Analiza mössbauerowska związków żelaza w glebie sawanny z Kenii; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Katarzyna Pieńkowska

master thesis (2016): Badanie wstępnych faz uwadniania plechy antarktycznego grzyba zlichenizowanego Caloplaca regalis; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
bachelor thesis (2014): Wpływ egzogennego białka jedwabiu oraz kolagenu na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Nadzeya Sivukha

master thesis (2015): Mapowanie układów biologicznych metodą mikrospektroskopii FTIR; advisor: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Katarzyna Kaczmarczyk

master thesis (2015): Ocena przydatności tomografii wieloenergetycznej w komputerowym planowaniu leczenia pacjentów z endoprotezami; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Artur Możdżeń

master thesis (2015): Ocena uszkodzeń cytogenetycznych techniką PCC w wersji chemicznej z użyciem pełnej krwi i izolowanych limfocytów traktowanych wiązką protonową w odniesieniu do promieniowania X; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek
bachelor thesis (2013): Ruchliwość nanocząstek hematytu w stężonych roztworach sacharozy; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Marta Urbańska

bachelor thesis (2021): Uszkodzenia radiacyjne w związku Fe-B indukowane promieniowaniem neutronowym; advisor: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Jan Harężlak

bachelor thesis (2020): Zastosowanie spektoskopii mössbauerowskiej do badań erytrocytów; advisor: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Joanna Marek

bachelor thesis (2020): Znaczenie osobniczej podatności genetycznej w odpowiedzi limfocytów na promieniowanie X; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Aleksandra Kusiak

bachelor thesis (2019): Radiowrażliwość pacjentów z rakiem jelita grubego a poziom uszkodzeń chromosonów in vivo; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Katarzyna Radwan

bachelor thesis (2019): Zastosowanie wiązek neutronowych w radioterapii; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Dominika Kułaga

bachelor thesis (2019): Podstawy fizyczne i zastosowania biomedyczne Optycznej Koherentnej Tomografii; advisor: dr Bartosz Leszczyński

Kamila Natkaniec

bachelor thesis (2017): Testowanie przetwornika prędkości spektrometru mössbauerowskiego; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Magdalena Miśkowiec

bachelor thesis (2017): Wyznaczanie rozkładu pól nadsubtelnych w międzymetalicznych związkach typu CoxFe(1-x)MnP; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Karolina Rychtyk

bachelor thesis (2017): Optymalizacja metody PCC (przedwczesnej kondensacji chromatyny) w kontekście wpływu różnych czynników na radiowrażliwość pacjentów; advisor: prof. dr hab. Jan Stanek

Bernadetta Pasternak

bachelor thesis (2016): Wykorzystanie metody TRPS do pomiaru wielkości komórek nowotworowych; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Ewelina Karcz

bachelor thesis (2016): Wpływ łącznego stosowania inhibitora MEK oraz Voreloxinu na komórki ludzkiej linii białaczkowej HL60; advisor: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Sabina Patryas

bachelor thesis (2014): Własności hydratacyjne plechy Turgidosculum complicatulum; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Katarzyna Korga

bachelor thesis (2014): Obserwacja rehydratacji ze stanu kryptobiozy larwy Polypedilum vanderplanki; advisor: prof. dr hab. Hubert Harańczyk