Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Alumni

Karol Kubat ORCiD logo

obecnie: Zakład Fizyki Medycznej

praca doktorska (2022): Zachowanie śladowej wody związanej w układach farmaceutycznych i żywych organizmach anhydrobiotycznych; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
praca magisterska (2016): Własności hydratacyjne preparatów tadalafilu w osnowie polimeru Soluplus; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
praca licencjacka (2014): Badanie własności relaksacyjnych nowoczesnych środków kontrastowych do obrazowania magnetyczno-rezonansowego; opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Łątka, dr Władysław Węglarz

Hanieh Karimi ORCiD logo

obecnie: postdoc w University of Missouri, Columbia

praca doktorska (2022): Characterization of melanoma cell spheroids by means of imaging techniques and positron annihilation lifetime spectroscopy; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. dr hab. Paweł Moskal

Sonia Wróbel ORCiD logo

obecnie: NaturalAntibody S.A.

praca doktorska (2021): Analiza korelacji kanonicznej danych pozyskanych z mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych ludzkiego czerniaka skóry oraz jej potencjalne zastosowanie w odkrywaniu biomarkerów; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień, dr hab. Monika Piwowar

Anna Drożdż ORCiD logo

obecnie: postdoc w Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

praca doktorska (2021): Characterization and synthesis of drug carriers based on artificial exosomes dedicated to treatment of the microangiopathic complications of diabetes; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Bartosz Kiełtyka

obecnie: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

praca doktorska (2021): Weryfikacja zaplanowanej dawki promieniowania jonizującego na granicy ośrodków tkanka-endoproteza stawu biodrowego podczas radioterapii; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek
praca magisterska (2013): Weryfikacja i ocena algorytmów obliczeniowych w planowaniu leczenia w radioterapii 3D; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek, dr Kamil Kisielewicz

Martyna Durak-Kozica ORCiD logo

praca doktorska (2021): Izolacja subpopulacji mikropęcherzyków o różnych właściwościach biologicznych z hodowli komórek śródbłonka; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Ewelina Kubicz-Staszkiewicz ORCiD logo

obecnie: Zakład Fizyki Medycznej

praca doktorska (2020): Biomedical applications of Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy: nanostructural characterization of normal and cancer cells and tissues; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień, prof. dr hab. Paweł Moskal

Ewelina Baran ORCiD logo

obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

praca doktorska (2019): Rehydratacja anhydrobiotycznych larw ochotki afrykańskiej: Polypedilum vanderplanki Hinton, 1951 ex situ (Diptera: Chironomidae); opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk, dr hab. Stanisław Knutelski
praca magisterska (2013): Badanie rehydratacji liofilizowanych błon fotosyntetycznych metodami MRJ; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Agnieszka Kamińska ORCiD logo

obecnie: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

praca doktorska (2019): Molecular characteristics of platelet and urinary extracellular vesicles and their possible applications in nanomedicine; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Sylwia Orzechowska ORCiD logo

obecnie: Wydział Chemii UJ

praca doktorska (2018): Fizykochemiczna charakterystyka mineralizacji struktur kolagenowych; opiekun: prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

Dorota Kantor (Zalitacz) ORCiD logo

obecnie: Wydział Lekarski UJ

praca doktorska (2018): Badania hydratacji ludzkich tkanek keratynowych; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
praca magisterska (2011): Badanie kinetyki hydratacji modyfikowanego DNA metodą 1H NMR; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Magdalena Marzec ORCiD logo

obecnie: Zakład Fizyki Medycznej

praca doktorska (2018): Analiza profili lipidowych wybranych układów biologicznych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS; opiekun: dr hab. Roman Pędrys, dr hab. Dorota Wojtysiak

Małgorzata Florek-Wojciechowska ORCiD logo

obecnie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

praca doktorska (2016): Właściwości strukturalne i funkcjonalne kutikuli Coleoptera; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk, dr hab. Stanisław Knutelski
praca magisterska (2010): Wstępne fazy uwadniania kutikuli stawonogów badane metodą MRJ oraz izotermy sorpcyjnej; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Bartosz Leszczyński ORCiD logo

obecnie: Zakład Fizyki Medycznej

praca doktorska (2016): Optymalizacja procedur badawczych w biomedycznych zastosowaniach mikrotomografii komputerowej; opiekun: dr hab. Roman Pędrys

Lech Skórski

praca doktorska (2015): Zastosowanie metod relaksacyjnych NMR do badania procesów w układach biologicznych; opiekun: dr hab. Barbara Blicharska

Jakub Bojarski

praca magisterska (2022): Zastosowanie techniki monowarstw Langmuira do modelowania błon tylakoidalnych cyjanobakterii; opiekun: dr hab. Marcin Broniatowski, prof. UJ, prof. dr hab. Hubert Harańczyk
praca licencjacka (2020): Metody wirowania gradientowego do izolacji frakcji biologicznych; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Tomasz Kowalski

praca magisterska (2021): Różnice siedliskowe w hydratacji z fazy gazowej dla plechy Caloplaca regalis pochodzącej z zatopionego wulkanu, Deception Island, Szetlandy Południowe; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Paulina Hrywniak

praca magisterska (2021): Badania suplementów diety zawierających żelazo metodą spektroskopii mössbauerowskiej; opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Sabina Rachwalska

praca magisterska (2020): Badanie wpływu promieniowania neutronowego na przeżywalność wybranych linii komórkowych czerniaka pod kątem terapii BNCT; opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Dagmara Karbowska

praca magisterska (2019): Analiza widm FT-IR z mikropęcherzyków osoczowych oraz syntetycznych inkubowanych z białkami osocza; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Iwona Łącka

praca magisterska (2019): Analiza widm FT-IR mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma); opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Aleksandra Wołoszyn

praca magisterska (2019): Analiza parametrów wielkości i właściwości powierzchni mikropęcherzyków z hodowli linii komórek nowotworowych (melanoma WM-115 i WM-266); opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień
praca licencjacka (2016): Analiza profilu białkowego z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Aleksandra Banasik

praca magisterska (2019): Optymalizacja metody sączenia molekularnego mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych z próbek biologicznych; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień
praca licencjacka (2016): Analiza profilu białek z pęcherzyków zewnątrzkomórkowych metodą macierzy białkowych; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Adrian Kania-Kuc

praca magisterska (2019): Optymalizacja parametrów niskodawkowego CT w badaniach PET/CT z zastosowaniem 18F-FDG; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Ewelina Szlag

praca magisterska (2019): Biomechaniczny model wyskoku do ataku siatkarza wykonującego atak maksymalizujący zasięg wyskoku; opiekun: dr Bartosz Leszczyński
praca licencjacka (2017): Elementy biomechaniki wyskoku siatkarza atakującego na podstawie KS AGH Kraków; opiekun: dr Bartosz Leszczyński

Oliwia Czarnik

praca magisterska (2019): Mikrotomografia komputerowa z wykorzystaniem dwóch energii do badań biomedycznych; opiekun: dr Bartosz Leszczyński

Michał Świeczewski

praca magisterska (2017): Retrospektywna analiza kryteriów dozymetrycznych w radioterapii dynamicznymi wiązkami łukowymi; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Hubert Jabłoński

praca magisterska (2017): Analiza stabilności kolimatora wielolistkowego akceleratora liniowego na podstawie testów kontroli jakości dostarczonych przez producenta; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Patrycja Jabłońska

praca magisterska (2017): Optymalizacja parametrów akwizycji oraz rekonstrukcji opracowanego fantomu do testowania dopasowania cięć tomograficznych uzyskanych technikami SPECT i CT; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek
praca licencjacka (2016): Optymalizacja metody izolacji mikropęcherzyków z próbek biologicznych-ultrawirowanie i filtracja hydrostatyczna; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Monika Gądek

praca magisterska (2017): Badania zróżnicowania odpowiedzi limfocytów na promieniowanie jonizujące z wykorzystaniem metody przedwczesnej kondensacji chromosomów (PCC) i metody kometowej; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek
praca licencjacka (2015): Oddziaływania nadsubtelne w nanocząstkach hematytu (Fe2O3); opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Iwona Możdżeń

praca magisterska (2016): Porównanie odpowiedzi limfocytów dla różnych biomarkerów w testach PCC i MN w odpowiedzi na promieniowanie X (250 kV) i 60 MeV protony; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Lidia Mazur

praca magisterska (2016): Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w planowaniu radioterapii dla pacjentów z endoprotezami stawu biodrowego; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek
praca licencjacka (2014): Spektroskopia mössbauerowska nanocząstek magnetytu (Fe3O4); opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Aleksandra Sapikowska

praca magisterska (2016): Ocena przydatności wieloenergetycznej tomografii komputerowej w określeniu składu mineralogicznego złogów i kamieni wewnętrznarządowych; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek
praca licencjacka (2014): Analiza mössbauerowska związków żelaza w glebie sawanny z Kenii; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Katarzyna Pieńkowska

praca magisterska (2016): Badanie wstępnych faz uwadniania plechy antarktycznego grzyba zlichenizowanego Caloplaca regalis; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk
praca licencjacka (2014): Wpływ egzogennego białka jedwabiu oraz kolagenu na hydratację z fazy gazowej włosów rasy kaukaskiej; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Nadzeya Sivukha

praca magisterska (2015): Mapowanie układów biologicznych metodą mikrospektroskopii FTIR; opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Katarzyna Kaczmarczyk

praca magisterska (2015): Ocena przydatności tomografii wieloenergetycznej w komputerowym planowaniu leczenia pacjentów z endoprotezami; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Artur Możdżeń

praca magisterska (2015): Ocena uszkodzeń cytogenetycznych techniką PCC w wersji chemicznej z użyciem pełnej krwi i izolowanych limfocytów traktowanych wiązką protonową w odniesieniu do promieniowania X; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek
praca licencjacka (2013): Ruchliwość nanocząstek hematytu w stężonych roztworach sacharozy; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Marta Urbańska

praca licencjacka (2021): Uszkodzenia radiacyjne w związku Fe-B indukowane promieniowaniem neutronowym; opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Jan Harężlak

praca licencjacka (2020): Zastosowanie spektoskopii mössbauerowskiej do badań erytrocytów; opiekun: dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

Joanna Marek

praca licencjacka (2020): Znaczenie osobniczej podatności genetycznej w odpowiedzi limfocytów na promieniowanie X; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Aleksandra Kusiak

praca licencjacka (2019): Radiowrażliwość pacjentów z rakiem jelita grubego a poziom uszkodzeń chromosonów in vivo; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Katarzyna Radwan

praca licencjacka (2019): Zastosowanie wiązek neutronowych w radioterapii; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Dominika Kułaga

praca licencjacka (2019): Podstawy fizyczne i zastosowania biomedyczne Optycznej Koherentnej Tomografii; opiekun: dr Bartosz Leszczyński

Kamila Natkaniec

praca licencjacka (2017): Testowanie przetwornika prędkości spektrometru mössbauerowskiego; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Magdalena Miśkowiec

praca licencjacka (2017): Wyznaczanie rozkładu pól nadsubtelnych w międzymetalicznych związkach typu CoxFe(1-x)MnP; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Karolina Rychtyk

praca licencjacka (2017): Optymalizacja metody PCC (przedwczesnej kondensacji chromatyny) w kontekście wpływu różnych czynników na radiowrażliwość pacjentów; opiekun: prof. dr hab. Jan Stanek

Bernadetta Pasternak

praca licencjacka (2016): Wykorzystanie metody TRPS do pomiaru wielkości komórek nowotworowych; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Ewelina Karcz

praca licencjacka (2016): Wpływ łącznego stosowania inhibitora MEK oraz Voreloxinu na komórki ludzkiej linii białaczkowej HL60; opiekun: prof. dr hab. Ewa Łucja Stępień

Sabina Patryas

praca licencjacka (2014): Własności hydratacyjne plechy Turgidosculum complicatulum; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Katarzyna Korga

praca licencjacka (2014): Obserwacja rehydratacji ze stanu kryptobiozy larwy Polypedilum vanderplanki; opiekun: prof. dr hab. Hubert Harańczyk